Name Title Phone
Hakam Singh Saund Construction (202) 438-3774
Harjit Singh Chawla IT/Audio Visual (703) 590-5170
Sukhbir Singh Sekhon Langar (571) 213-0827
Harpal Singh Sambe Maintenance (703) 930-2323
Amarjit Sign Riat Membership/Bylaws (703) 754-9169
Ajaib Singh Security (540) 720-5755
Paramjit Singh Sachdeva Yourth/Education (703) 927-0752
Manjit Singh Taneja Sikh Affairs/Library/Health (703) 585-1078